# Mã sản phẩm Tên sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
01 TMGG40J SEN NHIỆT ĐỘ TOTO TMGG40J 6,000,000đ 6,000,000đ
Tổng 1 6,000,000đ
Thanh toán 1 5,850,000đ