# Mã sản phẩm Tên sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
01 103 GƯƠNG PHÒNG TẮM DQ 103 300,000đ 300,000đ
Tổng 1 300,000đ
Thanh toán 1 270,000đ