# Mã sản phẩm Tên sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
01 TRENDY BỘ SƯU TẬP TRENDY
Tổng 1
Thanh toán 1